donderdag 18 augustus 2011

Raad van Advies SJU schrijft aan wethouder

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht.

Namens: Raad van Advies Sju

Betreft: bezwaar op afspraakbevestiging aan Sju-bestuur dd. 7-7-2011, kenmerk 11.072482


Geacht College,


Namens de raad van advies van de stichting jazz en geïmproviseerde muziek Utrecht wil ik bezwaar aantekenen tegen de inhoud van de bevestigingsbrief gestuurd door het college aan het bestuur van de Sju op 7-7- j.l. Dat wij als adviesraad dat zouden willen doen is niet gebruikelijk, er is wel reden toe.

Die reden is gelegen in de situatie die is ontstaan doordat het bestuur van de stichting dit voorjaar in volledig isolement een aantal opeenvolgende beslissingen heeft genomen die aan wezenlijke aspecten van de situatie van het Sju jazzpodium volstrekt geen recht doen. Ook is aan de statutaire informatieplicht naar de raad van advies op talloze punten in het gekozen traject geen gevolg gegeven. Niet alleen formeel maar ook gezien gewicht en kwaliteit van de genomen beslissingen een spijtige zaak.

Die regelingen in de statuten zijn er ook om situaties als de ontstane te voorkomen: het ontsporen van een bestuur wat functioneert zonder enig begrip van de organisatie waar ze de verantwoordelijkheid voor draagt. Op basis van cijfermateriaal is dit bestuur in klaarblijkelijke paniek een beslissingstraject ingegaan wat regelrecht tegen de intenties en belangen van de Sju, haar statuten en haar achterban ingaat en financiële problemen lijkt te bestendigen. Het bestuur staat hier op unieke wijze alleen in en heeft bij ons weten met niemand behalve met u en met werknemers van muziekcentrum Vredenburg over de genomen beslissingen gecommuniceerd voordat de gevolgen op het Sju-jazzpodium fysiek merkbaar werden. Er is door de raad van advies en de Sju-gemeenschap vanaf dat moment overleg met het bestuur gezocht om inzicht in de reële problemen te krijgen en mee te kunnen denken over reële oplossingen. Dat is niet gelukt.

Er is, zoals u vermoedelijk weet, een tegenbeweging. De vereniging U-jazz is recentelijk opgericht en bestaat uit een behoorlijk aantal betrokkenen die willen investeren in het voortbestaan van het podium. De mensen die bij het bestuur "onder de radar" waren en van wie de perspectieven en mogelijkheden ook geen rol gespeeld hebben bij de besluitvorming. Het menselijk kapitaal van de Sju.

Vanuit U-jazz is er overleg geweest met het Sju-bestuur. Dat heeft naar wij hoorden vooralsnog niet tot een samenwerkingsbasis geleid, met name omdat het bestuur op geen wijze van haar voorgenomen traject wilde afwijken.

Het is ook in die situatie dat de raad heeft gedacht de gemeente als subsidiegever van onze inzichten op de hoogte te stellen en te vragen besluitvorming rond de Sju aan te houden totdat er een oplossing gevonden wordt. Ook de bevestiging van de afspraken zoals ze in uw brief d.d. 7-7 j.l. genoemd worden moet worden opgeschort. In onze visie zijn de beslissingen van het bestuur de jazz en geïmproviseerde muziek in strijd met de doelstellingen van de stichting. Het feit dat ze het grootste deel van de Sju als organisatie en netwerk ongezien laten geeft al aan dat wezenlijke elementen in de besluitvorming hebben ontbroken. Juist die elementen kunnen ook tot andere oplossingen leiden en de onherroepelijke schade die de plannen van het bestuur aan het Utrechtse actieve muziekleven aanrichten voorkomen.

Vanuit de raad hopen wij er aan bij te dragen dat aan deze bevreemdende situatie zo spoedig mogelijk een einde komt.


Namens de raad van advies van de SjuTjitze Vogel,

cc. Sju-bestuur, bestuur vereniging U-jazz

Geen opmerkingen:

Een reactie posten