maandag 22 augustus 2011

Allemaal naar RIA

Komt Allen!
Dinsdag 23 augustus vindt een Raadsinformatieavond plaats op het gemeentehuis in Utrecht.
Op de agenda staat o.a. de sluiting van het SJU Jazzpodium.

Maar liefst 8 sprekers afkomstig uit diverse geledingen van het SJU krijgen spreektijd om de leden van de gemeenteraad hun zienwijze te presenteren. Daarna is er tijd voor een gesprek tussen de sprekers en de aanwezige raadsleden.

Natuurlijk willen wij graag de tribune propvol. Als steun voor de sprekers, en om fysiek te laten zien hoeveel mensen zich wel zorgen maken over de huidige situatie. Kom dus allen!

De bijeenkomst vindt plaats van 21.45 - 22.30 uur in de raadzaal van het stadhuis
(Korte Minrebroederstraat 2).

Namens U Jazz,
Dion Nijland (vice voorzitter)

donderdag 18 augustus 2011

Raad van Advies SJU schrijft aan wethouder

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht.

Namens: Raad van Advies Sju

Betreft: bezwaar op afspraakbevestiging aan Sju-bestuur dd. 7-7-2011, kenmerk 11.072482


Geacht College,


Namens de raad van advies van de stichting jazz en geïmproviseerde muziek Utrecht wil ik bezwaar aantekenen tegen de inhoud van de bevestigingsbrief gestuurd door het college aan het bestuur van de Sju op 7-7- j.l. Dat wij als adviesraad dat zouden willen doen is niet gebruikelijk, er is wel reden toe.

Die reden is gelegen in de situatie die is ontstaan doordat het bestuur van de stichting dit voorjaar in volledig isolement een aantal opeenvolgende beslissingen heeft genomen die aan wezenlijke aspecten van de situatie van het Sju jazzpodium volstrekt geen recht doen. Ook is aan de statutaire informatieplicht naar de raad van advies op talloze punten in het gekozen traject geen gevolg gegeven. Niet alleen formeel maar ook gezien gewicht en kwaliteit van de genomen beslissingen een spijtige zaak.

Die regelingen in de statuten zijn er ook om situaties als de ontstane te voorkomen: het ontsporen van een bestuur wat functioneert zonder enig begrip van de organisatie waar ze de verantwoordelijkheid voor draagt. Op basis van cijfermateriaal is dit bestuur in klaarblijkelijke paniek een beslissingstraject ingegaan wat regelrecht tegen de intenties en belangen van de Sju, haar statuten en haar achterban ingaat en financiële problemen lijkt te bestendigen. Het bestuur staat hier op unieke wijze alleen in en heeft bij ons weten met niemand behalve met u en met werknemers van muziekcentrum Vredenburg over de genomen beslissingen gecommuniceerd voordat de gevolgen op het Sju-jazzpodium fysiek merkbaar werden. Er is door de raad van advies en de Sju-gemeenschap vanaf dat moment overleg met het bestuur gezocht om inzicht in de reële problemen te krijgen en mee te kunnen denken over reële oplossingen. Dat is niet gelukt.

Er is, zoals u vermoedelijk weet, een tegenbeweging. De vereniging U-jazz is recentelijk opgericht en bestaat uit een behoorlijk aantal betrokkenen die willen investeren in het voortbestaan van het podium. De mensen die bij het bestuur "onder de radar" waren en van wie de perspectieven en mogelijkheden ook geen rol gespeeld hebben bij de besluitvorming. Het menselijk kapitaal van de Sju.

Vanuit U-jazz is er overleg geweest met het Sju-bestuur. Dat heeft naar wij hoorden vooralsnog niet tot een samenwerkingsbasis geleid, met name omdat het bestuur op geen wijze van haar voorgenomen traject wilde afwijken.

Het is ook in die situatie dat de raad heeft gedacht de gemeente als subsidiegever van onze inzichten op de hoogte te stellen en te vragen besluitvorming rond de Sju aan te houden totdat er een oplossing gevonden wordt. Ook de bevestiging van de afspraken zoals ze in uw brief d.d. 7-7 j.l. genoemd worden moet worden opgeschort. In onze visie zijn de beslissingen van het bestuur de jazz en geïmproviseerde muziek in strijd met de doelstellingen van de stichting. Het feit dat ze het grootste deel van de Sju als organisatie en netwerk ongezien laten geeft al aan dat wezenlijke elementen in de besluitvorming hebben ontbroken. Juist die elementen kunnen ook tot andere oplossingen leiden en de onherroepelijke schade die de plannen van het bestuur aan het Utrechtse actieve muziekleven aanrichten voorkomen.

Vanuit de raad hopen wij er aan bij te dragen dat aan deze bevreemdende situatie zo spoedig mogelijk een einde komt.


Namens de raad van advies van de SjuTjitze Vogel,

cc. Sju-bestuur, bestuur vereniging U-jazz

woensdag 17 augustus 2011

Tekst uitnodiging Algemene LedenVergadering

NIEUWS: UITNODIGING ledenvergadering 18 augustus 19u

Beste allemaal,

Graag nodig ik bij deze de leden van vereniging U Jazz en ook andere belanghebbenden uit voor onze ledenvergadering op 18 augustus om 19u. Locatie: conservatorium Utrecht, Mariaplaats 27, gebouw K en W (het grote witte vierkante gebouw). Lokaal K1.08, 1e verdieping.
De vergadering begint stipt om 19u en zal rond 21.30 weer zijn afgelopen. Tussen aanvangstijd en eindtijd is de kans aanwezig dat je i.v.m. sluiting van de voordeur van het gebouw, niet meer bij de vergadering aanwezig kunt zijn. Zorg dus dat je op tijd bent. Inloop vanaf 18.30u.
Bij binnenkomst vragen wij je, indien je lid bent, je te laten registreren voor deze vergadering. Je krijgt daarop een stemformulier.
Alleen geregistreerde leden zullen in principe gelegenheid hebben mee te denken en te stemmen over de besluiten van U Jazz. Het bestuur behoud zich het recht om relevante sprekers van buiten onze organisatie eventueel spreektijd te geven, indien dit in het belang is van de vergadering.
Ook vooraf aan de vergadering kun je je nog als lid laten registreren. We verzoeken echter dit eerder per mail en internetbetaling te doen i.v.m. de korte tijdsspanne van de vergadering zelf.

De vergadering zal worden geleid door het bestuur van U Jazz en ons strategisch team.
Het bestuur: Paul Maassen (voorzitter/penningmeester), Nadine Haasnoot (secretaris), Dion Nijland (vice-voorzitter).
Strategisch team: Michael Baird, Peter Vermeulen, Tjitze Vogel, Hanno Bos (jurist (wellicht dan afwezig)), Gerben Kor (jurist, afwezig momenteel)

Gezien de snelle ontwikkelingen van afgelopen dagen tot en met donderdag zelf, is de exacte invulling van agendering op dit moment nog niet vast te stellen. We vragen hiervoor jullie begrip. Echter, volgende punten zullen in ieder geval aan bod komen:
-informatie over de gang van zaken en stand in relatie tot SJU-jazzpodium
-informatie over onze interne organisatie en doelstellingen
-informatie over onze te bewandelen wegen
-informatie over onze conceptstatuten
-gelegenheid tot discussie over bovenstaande punten

over een aantal zaken zal in ieder geval moeten worden gestemd:
-conceptstatuten
-wil van de leden om over te gaan tot vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

We proberen indien nodig, een aangepaste en definitieve agenda op korte termijn naar onze geregistreerde leden te sturen. Nogmaals, in het licht van alle hectische ontwikkelingen, (waar we jullie donderdag uitgebreid over zullen informeren), kan het zijn dat dit ons niet lukt binnen een voor een vereniging reguliere termijn.
Mocht je als lid nog toevoegingen aan deze bovenstaande punten willen doen, dan kun je een mail aan de voorzitter sturen: p_maassen@hotmail.com. Het bestuur en strategisch team bekijkt dan of we je verzoek een plaats kunnen geven in de vergadering.

Onze geregistreerde leden zullen per mail op korte termijn de conceptstatuten ter bestudering krijgen, en tevens deze uitnodiging.

Met vriendelijke groet,

Paul Maassen
voorzitter U Jazz

voor relevante vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, kun je je wenden tot p_maassen@hotmail.com

zaterdag 13 augustus 2011

NIEUWS: locatie ledenvergadering 18 augustus bekend

Het conservatorium van Utrecht wil ons graag een vergaderruimte verschaffen. We danken hen hiervoor hartelijk dat ook zij op deze manier onze zaak steunen. De aanvangstijd wordt nog bekendgemaakt in de loop van volgende week. Ik gok iets eerder van eerder aangekondigd, ongeveer 19u. Houdt hier alvast rekening mee.
Helaas namelijk heeft de voorzitter van het SJU-bestuur,
Paul Adriaanse, ons geen toestemming willen geven om de ledenvergadering van donderdag aanstaande, in het leegstaande SJU-jazzpodium te houden. Dit ondanks het feit dat we eerder, op 23 juni wel welkom waren.
Dit komt ongetwijfeld de twijfel in onze achterban over de bedoelingen van het SJU-bestuur niet ten goede, maar we houden goede moed hierover, in elk geval tot ons overleg met hen aanstaande week.
Er zijn in de achterban geluiden om dan maar ons zonder toestemming toegang tot het SJU-jazzpodium te verschaffen. Echter is het strategisch team van U Jazz van mening, dat we op dit moment het SJU-bestuur niet de kans moeten geven om ons in de kaart te laten spelen, en met een geforceerde actie de mogelijkheid tot een vreedzame oplossing te riskeren. Ik hoop dat jullie hiervan ook het belang inzien, en eensgezind hierin met ons de komende ledenvergadering ingaan.
Later deze week wordt de agenda en aanvangstijd bekend.
Muzikale groet,

Paul Maassen
voorzitter U Jazz

donderdag 11 augustus 2011

11 augustus

Hallo allemaal,

hierbij een update van gebeurtenissen.

Afgelopen periode

Ondanks de vakantieperiode, is het kernteam zeer actief geweest, en nog steeds onverminderd bezig met onze zaak. Onze activiteiten zijn momenteel over het algemeen schriftelijke en mondelinge communicatie en overleg.
Afgelopen weken is er weer contact geweest met het SJU-bestuur, waaruit de intentie naar voren kwam om met ons na te denken over een oplossing op zowel korte als lange termijn. Echter zijn er nog op geen enkele manier concrete toezeggingen gedaan. De goede wil vanuit het SJU-bestuur is dus nog steeds op geen enkele manier bevestigd, laat staan verzilverd in concrete acties en/of terugdraaien van besluiten. Daarom zijn de twijfels bij de integriteit en bij de bedoelingen van het SJU-bestuur, nog niet weggenomen.

We zijn erg blij dat zoveel mensen vertrouwen in ons hebben laten zien, middels hun lidmaatschap en talrijke donaties. Dit geeft ons hoop en het begin van mogelijkheden voor een muzikale toekomst in Utrecht! Echter zijn we nog op zoek naar meer leden. Het formulier hiervoor kun je op deze facebook-pagina vinden.

Komende periode

Aanstaande week (enkele dagen voordat de ledenvergadering plaatsvindt) is er een gesprek met de SJU-bestuursvoorzitter Paul Adriaanse. Dan zal blijken of de reeds mondelinge toegezegde bereidheid tot samenwerking en terugdraaien van enkele besluiten, waarheid zijn. We kunnen jullie 18 augustus dus hier meer over vertellen. De week daarop is een vervolgafspraak met het SJU-bestuur gepland. Onze doelstellingen zijn ongewijzigd.
Ook met de politiek is reeds contact, en worden nieuwe contacten gelegd. Dit voorafgaand aan de raadsinformatie-bijeenkomst op 23 augustus. Een aantal mensen van onze organisatie zal dan spreken. 

Ledenvergadering

Op de locatie en inhoud van de ledenvergadering 18 augustus, kom ik later, uiterlijk zaterdag aanstaande terug. Met name de te bewandelen wegen van U Jazz, en onze interne organisatie voor de toekomst zullen aan bod komen. De locatie is nog onbekend.

Tot slot

Ik heb gezien dat er een discussie is op Facebook, over het besluit van UWV over de werknemers van het SJU. Goed dat hierover een publieke discussie bestaat. Echter, zoals al eerder verklaard, kan vereniging U Jazz de oud-werknemers als zodanig niet procedureel representeren, noch hun belangen als (oud-)werknemers vertegenwoordigen. Als privé-persoon zijn ze uiteraard meer dan welkom in onze organisatie. Vragen hierover, kun je het beste persoonlijk aan mij stellen: p_maassen@hotmail.com. Echter zullen we dit standpunt ook volgende week 18 augustus graag toelichten.
Mocht je nog meer vragen hebben, dan raad ik je aan eerst de voorgaande nieuwsberichten te raadplegen. 

Met vriendelijke groet,

Paul Maassen
voorzitter U Jazz