dinsdag 26 juli 2011

NIEUWSBRIEF 24 juli 2011-doelstelling vereniging U jazz
-huidige activiteiten U Jazz
-ledenvergadering 18 augustus
-overige activiteiten
-lidmaatschap

Beste allemaal,

graag informeer ik jullie hierbij over de stand van zaken rond het SJU en onze vereniging U Jazz.

Doelstelling vereniging U jazz
De aanleiding om een vereniging op te richten komt voort uit de beslissing van het SJU bestuur om een financieel en personeel probleem op te lossen door het podium plotsklaps en geheel te sluiten. Dit is, zeker in de aanloop naar de inrichting van een toekomstig Muziekpaleis, onaanvaardbaar voor alle betrokkenen bij de Utrechtse Jazz en Geïmproviseerde Muziek. De vereniging streeft ernaar de aangerichte schade zoveel als mogelijk te beperken. Daarnaast zal de vereniging in de toekomst een belangrijke rol kunnen spelen in het behartigen van belangen
Vereniging U Jazz wil een brede vereniging zijn, die de belangen behartigt van jazzmusici, vrijwilligers, workshoppers, liefhebbers en iedereen die de jazz en geïmproviseerde muziek in Utrecht en omstreken een warm hart toedraagt. We streven ernaar een breed maatschappelijk-cultureel draagvlak te representeren, dat als partij meespeelt in de invulling van jazz en geïmproviseerde muziek in Utrecht, met alle culturele activiteiten eromheen. Een belangrijke component in onze vereniging zijn dan ook de vrijwilligers en cursisten van workshops. Juist de omvang van onze vereniging geeft ons de kans om nu daadwerkelijk een partij van betekenis te zijn in het culturele debat in Utrecht.
Ons primaire doel blijft het snel weer openstellen van het SJU-podium, en het als legitieme partij meespelen in een gezonde toekomst voor het SJU-podium. Het is de vraag welke de rol van het huidige zittende SJU-bestuur nog zou kunnen zijn. Een aantal van de door hen genomen beslissingen zal moeten worden teruggedraaid en het ligt voor de hand dat nieuwe bestuurders voor het herstel zorg moeten dragen. Een overgangsperiode is nodig om zeker te zijn van een nette overdracht. Deze overdracht kan parallel lopen aan het alweer op korte termijn openstellen van het SJU-podium.

Huidige activiteiten U Jazz
Op dit moment word door ons strategisch team onderzocht hoe de SJU er financieel en bestuurlijk echt voor staat. Als daadwerkelijk blijkt dat andere oplossing en mogelijk zijn, kan een levensvatbaar plan worden opgesteld en in gang gezet. We willen deze onderzoekingen afgerond hebben voordat we weer in gesprek gaan met het SJU-bestuur. Het uitvoeren van een gedegen onderzoek is naar onze mening de beste manier om een goed weerwoord te hebben tegen de in onze ogen foutieve besluiten van het SJU-bestuur. We vragen jullie begrip voor het feit, dat een dergelijk onderzoek tijd kost; wij hopen zeer dat het SJU bestuur haar medewerking hieraan zal versterken.Het strategisch team bestaat uit het bestuur van U Jazz, en enkele specialisten, waaronder oud-bestuurders van het SJU, en een tweetal juristen. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om andere specialisten om advies te vragen.

Het strategisch team kijkt ook verder, naar de mogelijke paden die de vereniging U Jazz kan bewandelen, en hoe wij ons het sterkst kunnen organiseren als belangenvereniging. We willen de komende jaren meewerken aan een goede transitie naar het Muziekpaleis. Ook wordt er over nagedacht of we ook na overgang van het SJU in het muziekpaleis, een gesprekspartner en belangenvereniging met een breed maatschappelijk draagvlak moeten blijven. Echter, momenteel ligt de prioriteit bij het op korte termijn nieuw leven blazen in het SJU-podium met zoveel mogelijk van haar oorspronkelijke activiteiten.

Er is een dialoog met het SJU-bestuur op gang gekomen, maar onduidelijk is nog of ze daadwerkelijk met ons mee willen denken over een oplossing. Uiterlijk 23 augustus blijkt de eventuele goede wil van hen. Zoniet, zullen we op dat moment direct overgaan op een hardere procedurele lijn. Het dossier en de casus zijn hiervan al vergevorderd. Tevens hebben we een zeer kundig team dat deze zaak zal kunnen aanvoeren.
Ook zal er met de politiek, na het zomerreces weer contact worden gezocht om druk op de ketel te houden.

Ledenvergadering 18 augustus
Donderdag 18 augustus, 20u30, is er een algemene ledenvergadering. Geregistreerde leden zullen dan ook mee kunnen denken over de vereniging. Daarnaast hopen we dan ook de statuten te kunnen implementeren in onze vereniging. De locatie is nog onbekend. Meer info hierover volgt zo snel mogelijk. Ook willen we geregistreerde leden van tevoren inlichten over de statuten en agenda.

Overige activiteiten
In de tussentijd wordt de mogelijkheid onderzocht om vanuit U Jazz op een latere datum een gezamenlijk evenement te organiseren. Iedereen ziet de noodzaak om samen op te blijven trekken, ook of juist in culturele evenementen. Ik spreek hierbij de hoop uit, dat een later evenement als opening kan dienen voor een nieuw SJU, en wellicht ook als opening kan dienen voor het nieuwe seizoen. De komende weken zullen we de tijd nemen om ons hierop te beraden.

Daarnaast zijn er ten behoeve van de oprichting van de vereniging een aantal andere essentiële processen aan de gang, zoals het opzetten van een goede organisatiestructuur, het maken en beheren van een database, het aanschrijven van de pers en het maken van een website.

Lid worden?
In een week hebben we meer dan 60 geregistreerde leden kunnen verzamelen, en een aantal donateurs. Graag wil ik hen alvast bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. We zijn echter nog op zoek naar veel meer leden en donateurs, om ook in de toekomst de vereniging U Jazz en haar belangen veilig te kunnen stellen. Voor meer info hierover verwijs ik je naar onze facebook-pagina, of kun je een mail sturen naar: ujazzlid@gmail.com. Hoort zegt het voort en maak ook je Jazz-vriend lid!

Ik wil alvast alle mensen heel erg bedanken die geheel belangen- en kostenloos zoveel tijd en energie in onze vereniging en goede zaak steken!

Ik hoop je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten je vragen en/of opmerkingen hebben, dan zullen we proberen deze zo goed mogelijk te beantwoorden.

Met muzikale groet,

Paul Maassen
voorzitter U Jazz

Geen opmerkingen:

Een reactie posten